telefon 444 46 34

KVKK

KVKK BİLGİLENDİRME FORMU ÜVEZ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak güvenliğinize önem veriyoruz. Bu doğrultuda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek kişilerin kimliğini belirli ya da belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz. Ayrıca, kullanıcı olarak internet sitemizde, iş başvurusu yapmak, ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak, dilek ve önerilerde bulunmak, kendinizi daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerinizi daha yakından takip edebilmemiz amacıyla, internet sitemize üye olurlarken; ad, soyad, e-posta, vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmet talebi, teklif alımı veya iş başvuruları için paylaşacağınız veya paylaştığınız tüm kişisel verileri, çerezler (cookies) aracılığı ile paylaştığınız kişisel verileriniz de dahil, internet sitesi ile KVKK md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi isteğiniz doğrultusunda paylaştığınızı, bu verilerin kendinizi tanıtmak ve size daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptığınız veya yapacağınız başvuru veya şikayetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilebilmeniz amacıyla bizzat talep ettiğinizi kabul etmektesiniz. Şirketimize yaptığınız iş başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde işe alım gerçekleşmediği takdirde dahi, Şirketimiz sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizi saklamak ve/veya Grup Şirketlerimiz, iştiraklerimiz ve/veya bağlı ortaklıklarımız ile paylaşmak suretiyle işleyebilecektir. Bunun yanı sıra internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 sayılı Kanun md. 2/f.1,j bendi uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceğini dikkatinize sunmak isteriz. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: Kişisel verileriniz; · Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için Şirketimizin ÜVEZ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, · Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, · İnsan kaynakları süreçlerimiz, aday belirleme, görüşme ve değerlendirmelerinin yapılması, · Şirketimiz ÜVEZ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek size önerilmesi ve tanıtılması, · Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, · Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası, · Şirketimiz ve/veya grup şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimizin, Grup Şirketlerimizin ve Şirketimizle ve/veya grup şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, · İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, · Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, · Anlaşmalı olduğumuz “kredi sağlayıcı şirketler” tarafından sunulan kredi imkanlarına başvurunuzun olması halinde “kredi sağlayıcı şirketlerce” yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, · Anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketlere sağlayabileceğimiz pazarlama hizmetleri çerçevesinde kredi ve finansman işlemlerinizin bu kuruluşlar nezdinde takibi, · Şirketimizden aldığınız hizmetlerle ilgili olarak finansal süreçlerin risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, · Şirket’in finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası, · Satış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, · İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, · Satış, kiralama ve sair sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, · Finans veya muhasebe işlerinin takibi; · Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortakları, operasyonel kiralama ve filo kiralama faaliyeti çerçevesinde iş ortağımız olan otomotiv şirketleri, telekomünikasyon şirketleri, elektronik haberleşme sektöründeki şirketler ve iş ortağımız olan diğer şirketler, bayileri veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi; gibi amaçlarla (“Amaçlar”), 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel veriler işlenebilecektir. Yukarıda belirtilen Amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar: Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterilere ilişkin kimlik bilgileri, adres gibi erişim/iletişim bilgileri, kullanılan finansal ürünlere ve tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri (krediler, rating, skoring, ödemeler vb.), finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil-tel markası-modeli, browser tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya bilgisi vb.), sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge (kimlik fotokopisinde yer alan kan grubu ve/veya özgeçmişte yer alan dernek üyeliği de özel nitelikli kişisel veri olarak) kişisel veri kapsamındadır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından şirketlerinin kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerine dair her türlü mevzuat hükümlerinin ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan finansal kuruluşlar ve diğer 3. kişilere; BTK, BDDK, Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Bakanlıklar gibi kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelerle; müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili resmi mercilere; KKB ve Risk Merkezi’ne, Şirketimiz ana hissedarı, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; Şirketimizin ticari faaliyetleri tahtında operasyonel kiralama faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, bağlı krediye konu mal ve/veya hizmeti sunan satıcı/sağlayıcıları, operasyonel kiralama ve filo kiralama faaliyeti çerçevesinde iş ortağımız olan otomotiv şirketleri, bayileri veya tedarikçileri, yurtiçi/yurtdışı bankalar, hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlar, servis sağlayıcılar ve sigorta tedarikçileri de dahil tedarikçi ve/veya taşeron firmaları, telekomünikasyon alanındaki iş ortaklarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız, denetçilerimiz, kurye ve sair taşıma şirketleri, müşavirleri, ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebilecektir. Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, Şirketimizce, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, genel müdürlük, çağrı merkezi, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, online işlemler, satıcı ve/veya bayi ağı ve diğer dağıtım kanalları gibi kanallar aracılığıyla doğrudan siz müşterimizden veya KKB, Risk Merkezi gibi kurumlar, sair resmi kurumlar yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarımız veyahut hakim hissedarımız veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanabilir. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız: Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinize ilişkin olarak, Şirketimizin bu konularla ilgili e-posta adresi olan rezervasyon@easygocarrental.com e-posta adresine veya Yenibosna Merkez, Çınar Cad. No:31 D:C31/D, 34197 Bahçelievler/İstanbul adresine yazılı olarak başvuruda bulunarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Finansal kuruluşların müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. easyGO Car Rental
Telefon iletişim hattı
Whatsapp iletişim hattı
Rezervasyon
Filo Kiralama